Close

Thailand - How to Apply

Apply •  Cost •  OverviewLife at Tech

เรียนรู้เพิ่มเติม!

How to apply ขั้นตอนการสมัคร

ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปทำการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  here

อย่าลืม เลือกใบสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาตรี หรือ นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีที่โอนย้ายหน่วยกิตมา

 

มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร $40

นักศึกษาทุกคนต้องจัดเตรียมเอกสารในการสมัครดังต่อไปนี้

 

เอกสารตัวจริงหรือสำเนารับรองใบแจ้งผลคะแนนทุกฉบับ, ใบแสดงผลการศึกษา, ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองจากโรงเรียนมัธยม (ระดับมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา) หรือจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ กรณีที่เอกสารฉบับจริงเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน

นักศึกษาจะยื่นผลคะแนน Gaokao ร่วมด้วยก็ได้

 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับมัธยมศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ 70%

สำเนาหนังสือเดินทาง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้สมัครหรือของครอบครัว

สำเนาผลการตรวจร่างกายและการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน การทดสอบวัณโรคบนผิวหนัง และโรคอีสุกอีใส โดยยื่นเฉพาะใบรับรองจากแพทย์ ซึ่งระบุวันเดือนปีในการตรวจแต่ละครั้งก็เพียงพอ (จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

กรุณายื่นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งสถาบันยอมรับ ดังต่อไปนี้

ผลสอบ TOEFL

Paper-based (PBT) 500 คะแนน

Computer-based (CBT) 173 คะแนน

Internet-based (IBT) 61 คะแนน

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัดของ FLS

ระดับ 7 (สำหรับปริญญาตรี)

คะแนน IELTS

5.0

ผลคะแนน PTE

52

ผลสอบ EIKEN

ขั้นที่ 2 A (สำหรับระดับวิทยาลัย)

ผลสอบ TOEIC

580

ผลสอบ Michigan Test (MELAB)

80

ผลสอบ Cambridge IGCSE หรือ O Level

ระดับ O/A

เรียนวิชาการเขียนภาษา

อังกฤษระดับวิทยาลัยในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง (หลักสูตร 2 เทอม หรือ 9 เดือน)

เกรดต้องไม่ต่ำกว่า C

ผลสอบ ITEPS

4.5

ผลสอบ ACT

ภาษาอังกฤษ 19 คณิตศาสตร์ 19 การอ่าน 19

ผลสอบ SAT

ภาษาศาสตร์ 460 คณิตศาสตร์ 460 ผู้ที่สนใจจะขอทุนควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า600

คะแนนการเขียนไม่มีผลต่อการรับเข้าศึกษาต่อหรือการมอบทุนของ TTU

 

นักศึกษาจีนที่จบ Coursework จากต่างประเทศจำเป็นต้องผ่านการประเมินจาก Education Perspectives (www.edperspectives.com) แนะนำให้นักศึกษาไปขอรับบัญชีเทียบรายวิชาซึ่งจะช่วยเปรียบเทียบและแนะนำว่าวิชาใดตรงกับรายวิชาของ TTU ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษมายื่นที่สำนักการจัดการศึกษานานาชาติด้วย