Close

Welcome to Tennessee Tech University

Tìm hiểu thêm!

Tennessee Tech University is considered one of the Best Buys in the USA.

Tennessee Tech offers many choices and many majors.

Tennessee Tech University offers over 55 programs of study ranging from Engineering to Education.

Profile: Du Hoc Website

 Rankings Bảng xếp hạng

  • Tennessee Tech University continues to be one of "America's 100 Best College Buys," making the list for the seventh straight year. Tennessee Tech University tiếp tục là một trong “100 Trường Đại học được lựa chọn nhiều nhất nước Mỹ” liên tiếp 7 năm.
  • Issued each year by Institutional Research & Evaluation Inc., an independent research and consulting organization, the "best buy" list identifies the 100 American colleges and universities providing students the highest quality education at the lowest cost. Được ban hành mỗi năm bởi Institutional Research & Evaluation Inc., một tổ chức nghiên cứu và tư vấn độc lập, danh sách “best buy” xác định 100 trường cao đẳng và đại học Mỹ cung cấp cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất.
  • Only 100 colleges or universities are included in the national listing each year. Six institutions from Tennessee are listed this year, including only three public universities. Tennessee Tech is the only Tennessee Board of Regents University listed. Chỉ có 100 trường cao đẳng và đại học được bao gồm trong danh sách của quốc gia mỗi năm. Sáu học viện tại Tennessee được liệt kê trong năm nay, trong đó chỉ có ba trường đại học công lập. Tennessee Tech là Hội đồng quản trị Tennessee của Đại học Regents duy nhất được liệt kê.
  • In this study, the cost of attendance included tuition, fees, room and board. The university's out-of-state cost of attendance was almost $6,000 less than the national average. In-state cost of attendance was estimated at $14,000. Trong nghiên cứu này, tổng chi phí tham dự khóa học đã bao gồm tiền học, tiền phí, và tiền kí túc xá. Phí ngoại bang của trường này là thấp hơn gần $6000 đồng so với mức trung bình của các trường toàn quốc. Tiền học nội bang được ước tính là $14,000 đồng.
  • In rankings released today, Tennessee Tech also ranks as the state's highest public university in the Regional Universities in the South category. Tennessee Tech University earned the 39th spot among Best Regional Universities in the South, which includes public and private schools, in the 2012 edition of America's Best Colleges by U.S. News Media Group. For the year of 2012 Tennessee Tech University was ranked at the Number 39 University among all public and private universities in the South. Trong bảng xếp hạng phát hành ngày hôm nay, Tennessee Tech cũng được xếp hạng là trường đại học công lập cao nhất trong khu vực các trường Đại học tại hạng mục miền Nam. Tennessee Tech University giành được vị trí thứ 39 trong số các trường Đại học tốt nhất khu vực tại miền Nam, trong đó bao gồm các trường công lập và tư nhân, trong ấn bản năm 2012 của Các trường Đại học tốt nhất tại Mỹ của U.S News Media Group. Trong năm 2012, Tennessee Tech University đã được xếp hạng tại trường Đại học số 39 trong số tất cả các trường đại học công lập và tư nhân ở miền Nam.
  • Tennessee Tech University has been named as one of the Top Public Schools in the South by US News & World Report (for the eight time) and as a Best Southeastern College by The Princeton Review (for the sixth time). These accolades are a reflection of the commitment our university has toward the lifelong success of our students. Trường Đại học Tennessee Tech được đặt tên là một trong Top các trường Đại học tại miền Nam bởi US News & World Report (lần thứ 8) và là Trường Đại học Tốt nhất Đông Nam bởi The Princeton Review (lần thứ 6). Những giải thưởng này là một sự phản ánh cam kết của trường đại học chúng tôi hướng tới sự thành công trọn đời của sinh viên chúng tôi. 

Experience Tech For Yourself

Visit us to see what sets us apart.

Schedule Your Visit