Close

Cost - Vietnam

Apply •  Cost •  OverviewLife at Tech

2017-2018  Cost of attendance:  2017-2018    Chi phí tham gia khóa học

Tuition is based calculating in-state fees +  out of state tuitions to get the total cost of tuition. Học phí dựa vào sự tính toán của lệ phí bang + học phí ngoài bang để có được tổng chi phí học phí.

In-state Fees & other charges* $327  per credit hour $ 4,248 for 12 hours + $60/hour over 12 hours 

Out-of-state Tuition $ 661 per credit hour $ 7,932  for 12 hours (in addition to in-state costs) + $113/hour over 12 hours

General Access fees $708.50*includes technology access fee, student activity fee, campus access fee in lieu of parking permit fee, graduation fee, change of schedule fee,  sustainable campus fee and the Post Office box.

 Tổng lệ phí Truy cập $708.50*bao gồm lệ phí truy cập công nghệ, lệ phí hoạt động sinh viên, lệ phí trường như lệ phí cấp giấy phép đậu xe, lệ phí tốt nghiệp, lệ phí thay đổi thời khoá biểu, lệ phí xây dựng trường và Hộp thư.

The cost of one semester will be: Chi phí trong một học kỳ sẽ là :

$4,248+$7,932 + $708.50* =$12,888.50

Residence Hall Rates (all rates are based on a double occupancy rate) Giá

Regular Residence Hall $ $2,460 per semester

Honors Residence Hall $ 3,160 per semester

Global Village Residence Hall $2,740 per semester

Business Residence Hall $ 3,160 per semester

Engineering Residence Hall $ 2,840 per semester

New Residence Hall (Living and Learning Villages) $ 3,875 per semester

 Meal Plans Ăn uống

Unlimited access to the Marketplace (cafeteria) $ 2,544 per semester

“The Extreme Eagle” (19 meals/week + $250 Dining Dollars) $ 2,467 per semester

“The Mighty 15” (15 meals/week + $225 Dining Dollars) $ 2,389 per semester

“The Totally Ten” (10 meals/week + $300 Dining Dollars) $2,219 per semester

 Estimated total cost examples: Ước tính tổng chi phí dịch vụ:

Out-of-state student taking 15 hours + Regular Residence hall  + “The Mighty 15” meal plan

$17,737.50 per semester

Other fees: Các lệ phí khác:

  • All international students are required to pay the following fees: Tất cả các sinh viên quốc tế đều được yêu cầu nộp các lệ phí sau đây:
  • $100 international fee (each semester) $100 lệ phí quốc tế (mỗi học kỳ)
  • $300 deposit $300 tiền đặt cọc
  • Medical insurance is required by all international students who enroll in any Tennessee Board of Regents school
  • Tất cả các sinh viên quốc tế đều phải đóng Bảo hiểm y tế khi ghi danh vào bất kỳ Hội đồng quản trị Tennessee của trường Regents.

 * Please note: Xin vui lòng lưu ý:

- Some courses, such as labs, engineering, nursing, business and music courses have special course fees. Một số khóa học, chẳng hạn như thí nghiệm, kỹ thuật, điều dưỡng, kinh doanh và các khóa học âm nhạc có học phí đặc biệt.

- Developmental courses are priced differently than undergraduate college-level courses. Các khóa học phát triển có giá khác biệt so với các khóa học có cấp bậc đại học.

 

REQUIRED MEDICAL INSURANCE COVERAGE: INTERNATIONAL BASIC AND MAJOR MEDICAL COVERAGE FOR PERSONS UNDER 40

 

Annual 

Fall 

 

Spring/ Summer

Student 

$1,196

$503

 

$695

Spouse (add) 

$5,996

$2,511

 

$3,479

Child (add) 

$3,538

$1,483

 

$2,055

IMPORTANT: You may only choose the ANNUAL option in the FALL Semester enrollment period LƯU Ý: Bạn chỉ có thể chọn ANNUAL trong kỳ tuyển sinh học kỳ mùa Thu