Close

Apply - Vietnam

Apply •  Cost •  OverviewLife at Tech

Tìm hiểu thêm!

We recommend students send copies of the following important documents: Chúng tôi đề nghị sinh viên gửi bản sao của các tài liệu quan trọng sau đây:

Submit originals or certified copies of all marked sheets, transcripts, diplomas and certificates from high school (Secondary and prep school) or other academic institutions. Official translations must be provided when originals are not in English. Gửi các bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của tất cả các bảng điểm chi tiết, bảng điểm, văn bằng và chứng chỉ từ trường trung học (trường trung học cơ sở và trung học phổ thông) hoặc các trường đại học khác. Bản dịch chính thức phải được cung cấp khi bản gốc không phải tiếng Anh.

Students may also provide your Gaokao scores Sinh viên cũng có thể cung cấp điểm Gaokao ????(not in Vietnam) của bạn.

Your high school gpa should be more than a 2.5 out 4 or 70%. Điểm trung bình tại trường trung học của bạn phải cao hơn 2.5 trên 4 hoặc 70%.

Copy of your passport Bản sao passport của bạn

Copy of your personal or family bank statement Bản sao chứng minh tài chính trong ngân hàng của bạn hoặc gia đình bạn.

Copy of your medical forms and inoculations for Measles, Mumps, and Rubella, TB Skin test, and Chicken pox; A letter from your doctor with the dates for each will be sufficient (it will need to be translated into English). Bản sao giấy khám sức khỏe và tiêm phòng bệnh Sởi, Quai bị, Rubella, kiểm tra bệnh Lao da, và bệnh thủy đậu; Một lá thư từ bác sĩ của bạn có ghi thời gian của mỗi giấy khám là đầy đủ (nó phải được dịch sang tiếng Anh)

 

Please Submit Proof English Language Proficiency: we will accept Bạn cần nộp các Chứng nhận văn bằng Tiếng Anh: chúng tôi sẽ chấp nhận

TOEFL- Test of English as a Foreign Language

500-paper-based (PBT)
173-computer-based (CBT)
61-Internet-based (IBT)

FLS International Intensive English Language Program

Level 7 (for Undergraduate)

IELTS  International English Language Testing System

5.0

Pearson PTE

52

EIKEN

2 A grade (College or Junior College Level)

TOEIC- Test of English for International Communication

580

Michigan Test  (MELAB)

80

Cambridge IGCSE or O Level English

Level O/A

Two Semesters or three quarters of college-level English composition from an accredited college or university

C grade or better

ITEPS

4.5

ACT

English 19 
Math 19
Reading 19

SAT

Verbal 460
Math 460

Students interested in scholarships should submit a score of 600 or more. The Writing score is not used for admissions or scholarships at Tennessee Tech University. Các sinh viên quan tâm đến học bổng cần có số điểm là 600 hoặc cao hơn. Điểm Writing không được sử dụng cho việc tuyển sinh hoặc học bổng tại Tennessee Tech University.

SEPT (Sakae English Proficiency Test)

490 

 

Any undergraduate Chinese student who completed coursework abroad  is required to have the coursework evaluated by Education Perspectives (www.edperspectives.com)  we recommend a catalog match be requested. The Catalog will compare and recommend which courses match Tennessee Tech University’s catalog. Bất kỳ sinh viên Trung Quốc nào đã hoàn tất các môn học ở nước ngoài được yêu cầu phải có các môn học được đánh giá bởi Education Perspectives (www.edperspectives.com) , chúng tôi khuyên bạn nên có một danh mục phù hợp được yêu cầu. Danh mục sẽ so sánh và giới thiệu các khóa học phù hợp với danh mục của Tennessee Tech University.

 

Please remember course descriptions must be supplied in English to the International Programs Office Hãy nhớ chi tiết khóa học phải được cung cấp bằng tiếng Anh đến phòng Đào tạo Quốc tế